Sıkça Sorulan Sorular:

Q. Sicil Meslek Terkin İşlemleri Nedir?

MESLEK TERKİN

Birden fazla meslek icra eden esnaf ve sanatkarların bu mesleklerinden birisini icra etmekten vazgeçmeleri halinde mesleği terk işlemi yapılır.

Yine, ilgilinin icra ettiği mesleği bırakıp, başka bir mesleki faaliyete başlaması durumunda; önce icrasına başlayacağı meslek dalından dolayı tescil işlemi daha sonra faaliyetine son verdiği meslekten dolayı da meslek terk işlemi yapılır.

Q. Sicil Tadil(Değişiklik) İşlemleri Nasıl Yapılır?

TADİL İŞLEMİ 

Esnaf ve sanatkarlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.

Ad ve soyadın değiştirilmiş bulunması, iş yerinin sicilin yetki bölgesi içinde başka bir yere nakledilmesi, unvan değişikliği gibi haller tescil edilmiş işlemlerde değişiklik sayılır.

Aynı sicil bölgesinde adres değişikliği sebebi ile yapılan oda değişikliği işlemi de tadil işlemi sayılır. Bu işlemden kayıt ücreti alınmaz.

İlgililerin faaliyetleri ile ilgili ihtisas odalarına aktarılmaları da tadil işlemiyle yapılır. Bu işlem sırasında da kayıt ücreti alınmaz.

Belediye Meclislerince alınan karar doğrultusunda değişen sokak, cadde ve numaralar nedeni ile yapılan tadil işlemleri ücretsiz olarak yapılır.

Q. Sicil Terkin İşlemleri Nasıl Yapılır?

SİCİL TERKİN

Esnaf ve sanatkarlık niteliği sona erdiği takdirde ilgili, durumu en geç 30 gün içinde sicile bildirmek zorundadır. Buna bağlı olarak ilgilinin sicildeki kaydı silinir.

Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilânı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemlerden 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez.

Q. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Kredilendirme Süreci

1. Adım: Başvuru
 

a- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip,
b- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş bir meslek odasına kayıtlı,
c- İş veya ikamet adresi ESKKK çalışma bölgesi içerisinde yer alan,
d- Aynı zamanda başka bir ESKKK’nın ortağı olmayan,
e- Başvurduğu kooperatifin personeli olmayan,
f- Vergi mükellefiyeti bulunan,
gerçek kişi esnaf ve sanatkârlar, faiz indirimli kredilerden faydalanmak üzere gerekli evraklarla birlikte ESKKK’ya başvurur.

2. Adım: ESKKK İncelemesi
 

ESKKK başvurucunun ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadığı, mali sicilinin durumu, gerçekten aktif bir işletmesinin bulunup bulunmadığı gibi hususları araştırarak başvurucuya kefalet sağlanması noktasında herhangi bir sorun bulunmaması halinde dosyayı ilgili Halk Bankası Şubesi’ne iletir.


3. Adım: Banka İncelemesi

İlgili Halk Bankası Şubesi kredi başvuru dosyasını hakkında bir istihbarat çalışması yapar. Bu çalışmada kişinin mali sicili, kredibilitesi, iş hacmi, geri ödeme gücü, gösterdiği rehin ve ipoteklerin değeri ile kefillerinin mali güçleri incelenerek, kişiye kredi kullandırılıp kullandırılamayacağı ve kullandırılacaksa kredi tutarının ne kadar olacağı belirlenir.


4. Adım Kredinin Kullanılması

Banka istihbaratının da olumlu sonuçlanması halinde sözleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kredi tutarı başvurucunun hesabına yatırılır.


Kredi Türleri, Vadeleri, Faizleri ve Limitleri

Faiz indirimli krediler, yatırım ve işletme kredileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatırım kredilerinde vade aylık veya 3 aylık, işletme kredilerinde aylık, 3 aylık veya 6 aylık vadelerde kullanılabilmekte olup faiz oranı %19’dur. Kredinin türüne göre bu oranın yarısı yahut tamamı kamu kaynaklarından sübvanse edilmektedir.

Yatırım kredilerinin şahıs üst limiti 1.000.000 TL’dir ve taşıt alımlarında 84 aya, iş yeri alımlarında 120 aya kadar vade ile kullandırılmaktadır. Kamu sübvansiyonu ile bu kredilere yansıyan faiz oranı % 9,5 olmaktadır.

İşletme kredilerinde şahıs üst limiti kişinin ortağı olduğu ESKKK’nın risk grubuna bağlı olarak 150.000, 180.000, 210.000 yahut 275.000 TL olarak değişiklik göstermektedir. Bu krediler 60 aya kadar vade ile kullandırılmaktadır. İşletme kredilerinde faiz indirim oranı kredi türüne göre değişkenlik göstermekte olup, usta girişimci, genç girişimci ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden girişimcilere yönelik işletme kredilerine % 0, diğer işletme kredilerine % 9,5 faiz yansıtılmaktadır.

Q. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne ve Mesleki Odalara kayıt yaptırmak zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Esnaf ve Sanatkârlar çalışmaya başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde durumlarını bağlı bulunduğu sicile tescil ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicile kaydı yapılan kimsenin bilgileri sicil tarafından elektronik ortamda ilgili odaya gönderilir. İlgili oda yapacağı ilk yönetim kurulu toplantısında üyeliğe karar verir. Böylece bir esnaf ve sanatkârın üyelik kaydı tamamlanmış olur.

Q. Bir iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteriliyorsa, uygulama nasıldır?

O iş yerinde gösterilen faaliyetlerden esas olan faaliyet hangisi ise onunla ilgili odaya kayıt zorunlu, diğer faaliyet için ise oda kaydı isteğe bağlıdır. Örneğin bir bakkal dükkânında meyve sebzede satılıyorsa, bakkallar odası zorunlu,  Yaş sebze meyve satıcıları meslek dalı sicile odasız kayıt yaptırabilir.

Q. Esnaf sicile kayıt olduktan kaç gün sonra sicil gazete alınabilir?

En fazla iki gün içerisinde sicilden alınabilir.

Q. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden hangi evraklar temin edilmektedir?

  1. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi
  2. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
  3. İhale Durum Belgesi

Q. Mesleki odalardan hangi belge ve evraklar temin edilmektedir.

  1. Mesleki Faaliyet Belgesi (Oda Kayıt Belgesi)
  2. İhale Durum Belgesi
  3. İmza Sirküsü
  4. Basit Usul Muhasebe Evrakları (Perakende Satış Fişi, Fatura, Sevk İrsaliyesi, Muhtahsil Makbuzu, Yolcu Bileti vb…)  
  5. Fiyat Tarifeleri
  6. Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama-İş Bitimi) Serili

Q. Ayrı işyerinde farklı konuda faaliyette bulunuluyorsa üyelik bakımından durum nasıldır?

Ayrı işyerinde ayrı meslek dalında faaliyet gösteriliyorsa, her iş yeri için o meslek kolundaki odaya kayıt olmak gerekir.

Q. Esnaf ve sanatkarlar ticaret ve sanayi odasına kaydedilebilinir mi?

Kaydedilemez. Esnaf ise esnaf odasına tacir ise ticaret odasına kayıt olunur. Ancak Esnaf ve sanatkâr ayrıca bir şirket kurar veya şirkete ortak olursa, bu nedenle ticaret sicili yoluyla anılan odalara üye olurlar.

Q. Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyon’da kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler nasıl temin edilir?

Bu meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, belge, beyanname, makbuz ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımına Konfederasyon yetkilidir. Konfederasyon bu dağıtımı birlikler kanalıyla yürütmektedir. Bedeli de alınan üst kuruluşlara ödenir. Bu belgelerden Bakanlık ve esnaf ve sanatkâr veri tabanından elektronik ortamda düzenlenenler olursa bedeli Konfederasyon’a ödenir. Belirttiğimiz her türlü belgeyi yetkisiz olarak basan, bastıran, dağıtan, değişik yollardan çoğaltan ve kullananlar bu fiillerinden dolayı Konfederasyon’un ilgili Cumhuriyet Savcılığına başvurusu üzerine, genel hükümler çerçevesinde sorumlu olur.

Q. Kayıt ücreti ve yıllık aidat ile oda birlik federasyon ve Konfederasyon’un düzenleyeceği belgeler ve yaptıkları hizmet karşılığında alınacak ücretleri belirleme yetkisi kime aittir?

Bu yetki 5362 sayılı Kanun’un 61. maddesinde belirtilen esaslar içinde kalmak kaydıyla iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak Konfederasyon tarafından belirlenir.

Q. Odaya kayıt sırasında alınan kayıt ücreti yanında ayrıca yıllık aidatta alınabilir mi?

Kayıt ücretinin alındığı yıl yıllık aidat alınamaz.

Q. Kayıt ücreti ve yıllık aidatın tahsili nasıl yapılmalıdır?

Kayıt ücreti kayıt sırasında, yıllık aidat Nisan, Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir. Oda kaydının sildirilmesi halinde, kaydın silindiği ay itibariyle aidat alınır. Zamanında ödenmeyen aidat ve katılma payına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki Kanun’da belirlenen gecikme zammı oranında ilave yapılır, ancak gecikme zammı yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçmez.

Q. Yıllık aidat ve katılma payının icra yoluyla takibinde takip usullerinin hangisine başvurulacaktır?

Yıllık aidat ve katılma payının zamanında ödenmemesi nedeniyle, icra takibi yoluna başvurulursa bu konudaki yönetim kurulu kararı ilam hükmünde sayıldığından, İcra müdürlüklerinden üyeye icra emri gönderilir.

Q. Tekel ruhsatı için istenen belgeler nelerdir?

Vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı, onaylı nüfus cüzdanı örneği, 1 adet fotoğraf, son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi, oda faaliyet belgesi, ruhsat bedeli olarak herhangi bir ziraat bankası TAPDK kurumsal tahsilât programı hesabına TC kimlik No ile ödenerek makbuzu ibraz edilecek. Ödenecek meblağ için TAPDK ile iletişime geçiniz.