Duyurular

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz Alanlarının Kiralama İhale İlanı  

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz Alanlarının Kiralama İhale İlanı  

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz Alanlarının Kiralama İhale İlanı  

Madde 1- Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında bulunan alanların; Kafeterya (633,00 m2), Lokanta-1 (Pizza, Hamburger, Fast Food, Lahmacun, Kebap) (238,00 m2), Bayan Kuaför (45,00 m2),  Bay Kuaför (24,00 m2) ve Kuru Temizleme (23,00 m2) olarak 6 Yıllığına kiraya verilmesi.

Madde 2- Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Spor Salonu Binasında bulunan alanın Fotokopi Çekim Odası (18,90 m2)  olarak 2 Yıllığına kiraya verilmesi.

Madde 3- Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesinde bulunan taşınmazların kiralama ihalesi,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık İhale Usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

Madde 4- İhaleye konu olan Hizmet Alanları;

  • Kurumun adı : Bartın Üniversitesi      
  • İdare : Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Bulunduğu İl/İlçe : Bartın / Merkez
  • Telefon ve Faks No : Telefon : 0378-223 5310  Faks: 0378-223 5045

 

İhale Konusu İşin Adı: Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Spor Salonu Binasında Bulunan Alanın 18,90 m2 Kısmının Fotokopi Çekim Odası Olarak Kiralama İhale İşi

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün : 03.08.2022     /     09.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 7.800,00 TL
Geçici Teminat:  780,00 TL
Süre : 2 Yıl
 

 

İhale Konusu İşin Adı: Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 23,00 m2 Kısmının Kuru Temizleme Olarak Kiralama İhale İşi 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün : 03.08.2022     /     10.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 9.828,00 TL
Geçici Teminat: 982,80 TL
Süre: 6 Yıl

 

İhale Konusu İşin Adı : Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 238,00 m2 Kısmının Lokanta-1 (Pizza, Hamburger, Fast Food, Lahmacun, Kebap) Olarak Kiralama İhale İşi 


İhale Tarihi/İhale Saati/Gün: 03.08.2022     /     11.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 55.416,00 TL
Geçici Teminat:   5.541,60 TL
Süre: 6 Yıl

 

İhale Konusu İşin Adı : Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 633,00 m2 Kısmının Kafeterya Olarak Kiralama İhale İşi 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün: 03.08.2022     /     12.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 141.540,00 TL
Geçici Teminat:   14.154,00 TL
Süre: 6 Yıl
 

İhale Konusu İşin Adı: Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 45,00 m2 Kısmının Bayan Kuaförü Olarak Kiralama İhale İşi 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün: 03.08.2022     /     14.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 15.840,00 TL
Geçici Teminat:   1.584,00 TL
Süre: 6 Yıl  
 

İhale Konusu İşin Adı: Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 24,00 m2 Kısmının Bay Kuaförü Olarak Kiralama İhale İşi 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün: 03.08.2022     /     15.00     /     Çarşamba
Muhammen Bedel: 12.756,00 TL
Geçici Teminat:   1.275,60 TL
Süre: 6 Yıl


Madde 5- İhalenin Yapılacağı Yer: Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonu

Madde 6- Tekliflerin Sunulacağı Yer: Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bürosu (Ağdacı Yerleşkesi Kütüphane Binası)

Madde 7- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)  ile ihale edilecektir.

Madde 8- İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idareden onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.
a. İhale dokümanın görülebileceği, alınabileceği ve teslim edileceği yer:
Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi (Kütüphane Binası) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez/BARTIN
b. İhale dokümanın satış bedeli : İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartname ve sözleşme tasarısını, Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR240001000052 51609669 5001 nolu hesaba 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak temin edebileceklerdir.
c. Teklifler, Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme ) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
d.  Postada meydana gelen gecikmelerden dolayı idare veya ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
e.  Kira Bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
f. İhale dokümanı idari şartname, sözleşme tasarısı, teklif mektubu ve ortaklık girişim  (iş ortaklığı) beyannamesinden oluşmaktadır.

Madde 9- Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümlerin ve Taşınmazların kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerinin okunduğunun, kabul edildiğinin beyan edilmesi ve imzalanması mecburidir. 

Madde 10- İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

10.1
Gerçek kişi katılması halinde,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi  (T.C. Kimlik Numaralı) veya nüfus kayıt örneği (e-devletten barkodlu belge)
Tüzel veya ortak girişim katılması halinde, vergi levhası (aslı veya noter tasdikli sureti) veya https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden alınan E-Vergi Levhası Sorgulama Belgesi

10.2
İkametgah Belgesine  İlişkin Olarak;
Gerçek kişi katılması halinde İkametgah Belgesi  (e-devletten barkodlu belge veya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak belgenin aslı),
Tüzel veya ortak girişim olarak ihaleye girecek firmalar
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

10.3
İhaleye katılacak isteklilerin adli sicil kayıt örneğine ilişkin olarak ;
Gerçek Kişi olması halinde, Adli Sicil Kaydını (aslı veya e-devletten barkodlu belge) vermeleri gerekir. (Belgelerin ilan ve İhale tarihinin içinde bulunduğu ayda (Temmuz veya Ağustos)  alınmış olması gerekir.
Tüzel Kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin adli sicil kayıtlarına ilişkin belgenin aslı veya  e-devletten alınan barkodlu belgeyi vermeleri gerekir.
Belgelerin ilan ve İhale tarihinin içinde bulunduğu ayda (Temmuz veya Ağustos) alınmış olması gerekir.
Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

10.4
 
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Belgenin aslı)
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Belgenin aslı)

10.5
İhalelerden men yasağı olmadığına dair belge,
Mesleki faaliyetten men olmadığını gösteren belgeyi vermeleri gerekir.
Belge ilgili Meslek Odasından İlan ve İhale tarihinin içinde bulunduğu ayda (Temmuz veya Ağustos)  alınmış olması gerekir.
Başka kurumlardan alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
Üzerinde tahrifat yapılan belgeler geçersizdir.
Belgenin aslı  veya e-devlet’ten alınan belgeyi vermeleri gerekir.

10.6
 
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (Belgelerin aslı)

10.7
 
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)


10.8
Ortak katılım halinde,
Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi  ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ıslak imzalı olarak vermeleri gerekmektedir. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 10. maddesinin (10.1), (10.2), (10.3), (10.5), (10.7) ve (10.10) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (İhale kazanıldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

10.9
Geçici Teminat; ihaleye ait geçici teminat tutarının (Muhammen bedelin %10’u oranında) Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR24 0001 0000 5251 6096 69 - 5001 nolu hesaba yatırılması ve yatırıldığına dair banka dekontu; ya da geçici teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubu ve banka teyit yazısı, süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır. Dekontun ya da teminat mektubunun ihale zarfının içine konması gerekmektedir. İlgili idare teminat mektuplarının teyit işlemlerini yapacaktır.

10.10
Taşınmazların ihalesine girecek olan istekliler, vekaleten ya da şirket ortağı da olsa idareye borçlu olmaları halinde ihaleye giremezler. İhaleye girecek tüm istekliler idareden borçlu olmadıklarına dair resmi yazılı belgeyi almak ve ihale zarfına koymak zorundadır.

10.11
İdarece imzalı olarak verilen ihale şartnamesinin her sayfasının, istekli tarafından imzalanarak (imzalanmaması halinde değerlendirme dışı kalacaktır) ihale dosyasına konulması zorunludur.
İstekli, Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve hizmet alanının kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerinin okunduğunu, kabul edildiğini beyan eder ve tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

10.12
Teklif Mektubu: İstekliler, vereceği ilk teklif (kapalı zarf içinde) pey sürüm tablosuna yazılacak ve isteklilerin verdiği en yüksek rakamdan artırma ihalesine devam edilecektir. İsteklilerin Teklif Mektubunu doldurması ve imzalaması mecburidir. Teklif mektubunun ihale zarfına konulmaması halinde istekli değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak Girişim olarak girecek firmaların hepsinin teklif mektubunu imzalaması (ıslak imza) gerekmektedir. 

10.13
Bayilik (franchise) şeklindeki müracaatlarda Bartın Üniversitesinde açılacak şubesi için bayilik alındığına dair sözleşme ya da ihalenin kazanılması halinde bayilik sözleşmesi imzalanacağına dair yetki belgesinin aslı.

10.14
İhale Doküman Satış Bedeli: 50,00 TL’dir.      
Dekontun ihale dosyasına konulması zorunludur.


Madde 11- İhale  Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 12- İstenilen Belgelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
 
İLANEN DUYURULUR

İlanın pdf i için buraya tıklayınız.