Sık Sorulan Sorular

ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ
}

ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.

 • 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Odasına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 • Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 • Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Her bir kayıt için de  ayrı ücret ödenir.

         İlgilinin, aynı sicil müdürlüğü çalışma bölgesi içerisinde aynı meslekten dolayı birden fazla işyeri açması halinde, açılan diğer işyerleri şube olarak adlandırılır. Şube açılması ve kapanması tescil edilmiş hususlarda değişiklik olarak değerlendirilir ve tadil işlemine tabidir

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.

Üyelik Şartları

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

Üye Olmak İçin Gerekli Belgeler

Merkez ve ilçelerimizdeki vergi dairesine kayıt yaptırmış esnaf ve sanatkarlarımızın aşağıdaki belgelerle sicil müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir. 

Yeni Kayıt

 • Kimlik fotokopisi
 • (Araçlarda Araç Ruhsat Fotokopisi)
 • Kayıt için şahsen başvurulmalı veya vekil için vekaletname gerekmektedir.
  (1.168,00 TL)

Adres Değişikliği (Tadil)

 1. Oda Faaliyet Belgesi
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Vergi Levhası Fotokopisi
 4. Şahsen Başvurulmalı veya Vekil için Vekaletname Gerekmektedir
  (278,65 TL)

Sicil Kapanış İşlemleri

 • Kimlik fotokopisi
 • Şahsen Başvurulmalı veya Vekil için Vekaletname Gerekmektedir
  (68,00 TL)

Tasdikname ücretleri
      (114,40 TL)

Oda Aidatlarının Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulu’nca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.